Zpracování osobních ůdajů
Ochrana osobních údajů:
Společnosti Plechárna, s.r.o. zpracovávají osobní údaje pouze v rozsahu pro účely komunikace s Vámi, pro uzavření a plnění smluv a v souladu s národními a evropskými předpisy na ochranu osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů naleznete níže. Tím, že nám poskytnete osobní údaje potvrzujete, že jste s těmito zásadami o ochraně osobních údajů seznámeni a souhlasíte s nimi.
Podmínky ochrany osobních údajů
I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Plechárna, s.r.o. IČ 26422417 se sídlem Praha - Holešovice, Dobrovského 483/5, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81015 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Praha - Holešovice, Dobrovského 483/5, PSČ 170 00
Email: plecharnafactory@seznam.cz
Telefon: (+420) 257 326 920
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky,
žádosti o informace, kontakt nebo poptávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a pro zaslání newsletteru nebo obchodního sdělení, nabídky.
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
· plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
· oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
· Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby,
2. Účelem zpracování osobních údajů je
· kontakt s klientem na základě jeho žádosti
· vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
· zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
· po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu). · po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
· podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
· zajišťující marketingové služby.
2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé majetkově propojené osoby se správcem a mohou využít osobních údajů k obchodním účelům.
VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
· právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
· právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
· právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
· právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
· právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.· právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Zadáním Vaší mailové adresy potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 26.11.2020.